Chiêu dân khai khẩn đất hoang,
Thành điền vạn khoảnh xóm làng vẫn nêu.
Cuối Trần tiền của giúp nhiều,
Diệp phi công đức kể cao ngang trời.
Lựu Viên lúc mới đến thôi,
Sau sang Vạn Khoảnh ở nơi rõ rành.
Mồng mười tháng chạp sinh thành,
Xôi gà hoa quả tiến hành lễ nghi.

tửu tận tình do tại