Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 06/12/2013 01:39 bởi Vanachi
Dương Bân 楊玢 tự Tĩnh Phu 靖夫, cháu ba đời của Dương Ngu Khanh 楊虞卿. Đời vua Cao Tổ (Vương Kiến 王建, 847-918) nhà Tiền Thục, ông làm quan tới Lễ bộ thượng thư. Sau ông làm quan cho nhà Hậu Đường, giữ chức Công bộ thượng thư. Thơ ông còn 3 bài chép trong Toàn Đường thi.