Minh phi Hán đi không trở lại
Đoàn ngựa xe về núi Âm san
Tranh xưa soi kính hoa lăng
Thiền Vu sẽ thấy cựu nhan bẽ bàng

tửu tận tình do tại