Tri âm nhung nhớ thơ vàng
Thời gian gõ nhịp hỏi nàng, nàng đâu
Không gian nhắn, cảm tâm đầu
Thơ vàng ý hợp ươm màu cảm thông
Gió ơi, gió chuyển mây hồng
Che nàng chỗ nắng gánh gồng sớm hôm
Nước ơi, nước toả sương nồm
Rửa chân nàng nhé, tay ôm đỡ tình
Nghĩa ta nghĩa nặng gia đình
Một nhà nhân loại bóng hình yêu thương.