Thu sang vẫn nóng hè ơi
Xuân hoa đã héo nụ trời nóng ran
Hạ xem mau gởi mưa ngàn
Đông ông mà nóng bơi càn sạt sông
Thu đêm trăng khuyết quạt nồng
Xuân dung ủ rũ gió đồng còn ương
Hạ kia bung áo trễ sườn
Đông đòi hóng mát ngồi ươn sau hè
Bốn mùa con muỗi vo ve
Mùa nào cũng chết chòi che ngoài làng.