Thơ ánh kim quang toả rạng thơ
Thơ xanh giao kết giữa đồng thơ
Thơ Trời thổi xuống đơm thi nguyện
Thơ đất vươn lên nở mộng thơ
Thơ cỏ thơm tho hương núi Chúa
Thơ lòng dịu dặt ý Thiên thơ
Thơ tâm tĩnh lặng tràn Linh hứng
Thơ kín ơn thiêng chặt túi Thơ

Hồn biển, 4/10/2015