Cái đã đến trong cuộc đời
Lời lỗ bao phen không mặc cả
Cái đã có trong cuộc đời
Sẵn trao tay người khách lạ
Cán cân công bằng để lệch phía trời tươi.

Cái đã đến lúc phải nhường
Trao nó đi trong trật tự
Gió ngàn về lại đầy ứ
Tâm lòng ăm ắp tình thương
Gánh công lý hoà bình tương thân kĩu kịt.

Cái đã có trong cuộc đời
Chiều kích vặn vừa nhân thế
Xét bao dung cho thế hệ
Mỗi tương lai đều vàng mười
Chẵng loại trừ ai cả con người bất toại.

Cái đã lộ giữa sân chơi
Phạm luật dẫu là hiện thực
Cuộc tranh giành thiếu nhận thức
Can chi hận thù tức bực
Cần ngón tay công chính chỉ vào mặt kẻ cướp.

Cái đồng tiền mùi kẽm gai
Bủa vây găm mìn dày đặc
Chẳng thể cầm tù được ai
Xá chi trăm năm ngăn cách
Ta miễn nhiễm ý lực hận thù và cơn sợ hãi.

Cái đến giữa Mùa Cứu Độ
Được biến đổi bởi Thánh Linh
Sức lực vô song trong mình
Đón nhận từ cửa Đức Tin
Ta hãnh diện vác lấy Thập Giá của Niềm vui.

Kỷ niệm ngày đầu tiên đến với CVN, 16/5/2016