Thế giới tưởng xa xôi
Vẫn lại rất gần tôi
Nó đến vây quanh rồi
Với vạn vàn lý lẽ.

Mây trời tưởng thế thôi
Mà chung cùng ngấn lệ
Mở ra là trời rộng
Đóng lại cùng đơn côi.

Tôi trở về bên tôi
Chẳng hết nỗi bồi hồi
Mắt người nơi viễn xứ
Chạnh dòng nước lạc trôi.

Ai lo lắng đứng ngồi
Thiên hạ sắp đổi ngôi
Ân tình sao trắc trở
Chẳng lẽ cứ bạc vôi!

Ngực nhịp theo gió lộng
Trận tuyến của lòng tôi
Mênh mang và trống rỗng
Nguồn sinh khí cạn rồi.

Đức tin ơi đừng mất
Niềm tin reo độ nhật
Hy vọng nguồn chân thật
Một Thiên Chúa giữa đời.

Tôi trở về Nhà Cha
Mắt Người sáng Thái hoà
Tay Người ôm độ lượng
Tôi trở về bên Cha.

8/9/2017, cảm hoạ theo thi phẩm “Tôi Trở Về” của Nữ sỹ Nguyệt Quỳnh.