Lòng nhân ngọc phách quý đời ta
Chí-Nở chuyện xưa mãi chẳng già
Khí tiết tỉnh say sao ngộ nhận
Ái tình đậm nhạt cớ bài tha
Tình yêu hư thực cơn mưa nắng
Phẩm giá mong manh dãy phố nhà
Ấn dấu tâm can lòng tín thác
Bao dung Thiên Tạo mọi đời qua.

Hồn Biển, 9/10/2015