Người trao phúc trao người
Phúc hồng chúc hồng phúc
Đời đổi tết đổi đời
Tươi vui đời vui tươi

Tú Yên miền yên tú
Thơ say nàng say thơ
Nước sông reo sông nước
Thương vần gieo vần thương

Phúc hạnh ươm hạnh phúc
Âm phúc lắng Phúc âm
Sục sôi càng sôi sục
Tâm thiện nên thiện tâm

Tặng nữ sỹ Tú Yên năm mới.