Gà gáy Thị Nghè, phố thức chưa
Đêm mưa giấc ngủ mấy cho vừa
Thọ Xương vạn dặm đo canh khắc
Bình Thạnh ngay bên ướm giấc trưa.

Gió nổi miền Trung nước dậy cơn
Ngàn năm bão vật chẳng thua hơn
Mưa điên gió chứng gieo tan nát
Bà thuỷ cơn cuồng dọn sạch trơn

Trải dài đất Việt Bắc Trung Nam
Chữ S thân cong mãi cộng cam
Đấu cật chống lưng xây Tổ quốc
Dựng hồn dân tộc chẳng than van.

Công gíao Tin mừng học xẻ chia
Yêu thương đức ái chẳng xa lìa
Tiên phong Giáo hội chung tay đỡ
Thánh lễ, nguyện kinh vạn thúng nia.

Hồn Biển, tâm tình Bão nổi Miền Trung.
Chúa Nhật 17/9/2017