Quê anh thăm thẳm những mùa đông
Diệt đạo ai kia muốn hoá rồng
Văn hoá ngàn năm sao "trướng bá"
Trung Hoa nghĩa đạo chẳng xưng "ông"
Phương Nam Lạc Việt trị biển sóng
Tử Hán Hoa Trung thượng núi sông
Đất có chung Trời: an thiên địa
Bao dung, Con Tạo toả vừng hồng.

Hồn Biển Cảm hoạ cùng Thi Hoàng trong thi phẩm: "Hãy coi chừng"