Đất trời lồng lộng giữa hồn ta
Tươi rói một lòng với đạo gia
Cha mẹ ông bà con cháu chắt
Tổ tiên cột trụ mái sân nhà
Dựng xây chèo chống đạo kiên vững
Đắp bổi tin yêu nghĩa nở hoa
Dấu chỉ con người tròn phẩm giá
Hiếu trung thờ Chúa lánh đường tà.

Hổn biển