Ồ ra em
Người con gái Hoa Lư
Vận vào ngàn năm lịch sử tạ từ
Quàng giải lụa sông trôi ngời mắt biếc
Tiên đế hồn thiêng mảnh trời tiết liệt.

Tổ quốc có em
Người con gái Hoa Lư
Trán sáng tinh anh vỗ yên bờ cõi
Động mắt chân mây áng thư vàng óng
Sinh khí Lạc Hồng ngời sắc thiên tư.

Lòng mẹ là em
Người con gái Hoa Lư
Thế hệ giống nòi tay em chăm bẵm
Núi ngự vòng ôm tâm can hồng đỏ
Giọt sữa trời cao ngực em dưỡng chắt.

Nàng ơi nàng ơi
Người con gái Hoa Lư
Thế giới gọi tên lưu truyền khí phách
Chữ i chữ tờ tri Thiên nghiệm sử
Động Cốc Hồng Ân mỹ miều nhân cách.

Thương tặng hết thảy những người phụ nữ Việt Nam