Con có thể biến đi đâu
Nếu vắng Cha
Nghịch lý thiếu thừa nên vô nghĩa
Còn mắt cỏ
Còn nụ mây
Còn nắng hồn trong sáng!

Con có thể tan vào đâu
Nếu vắng Cha
Đất trời nào dung chứa suối lệ màu hư vô
Còn con tim
Còn tơ hồn
Còn thanh âm run rẩy

Con có thể nào chữa hết nỗi đau
Nếu vắng Cha
Đau khổ để làm gì
Khi không còn nơi tìm đến
Được ủi an
Được thấu hiểu
Được hoà tan.

Con chỉ có thể chết
Với số không bất tận
Nếu vắng Cha.

Jos.Cao Thái - 21/9/2016