Nắng thu ngọt dòng nhựa nguyên tuôn đổ
Nắng thu thơm dậy hương khí hoa trời
Nắng thu sáng đón hồn xưa tao ngộ
Nắng thu hoà chuyển sức sống ngàn khơi.

Nắng thu ấm lạ thường con tim cấm
Nắng thu say má phấn chút hương thầm
Nắng thu vang khẩy giọt đàn mọng sắc
Nắng thu mềm một vận khúc thơ ngâm.

Nắng thu hỏi sao tình vương lối nhỏ
Nắng thu cười reo tạ Chúa thiên nhiên
Nắng thu khóc sương đêm còn rớt lại
Nắng thu cầu Ơn Cứu Rỗi nhân duyên.

Cùng cảm Thu với Nguyệt Quỳnh bên "Chốn Yêu Thương"
11/9/2015