Ước mơ đất Việt an bình
Tổ tiên chấm phá Thái Bình lao công
Mênh mông đồng lúa trời Đông
Cần cù chân chất thoả trông hạt vàng
Dẫu cho trời đất ngang hàng
Thì dòng sông ấy mùa màng vẫn chăm
Ninh Bình chín đã ngàn năm
Nước non động tích thuyền trăng lập đồn
Hoà Bình dậy sắc cô thôn
Xuôi về Nam Định S cong chữ tình
Có ai ngược biển Thái Bình
Năm châu đến tụ dương minh Lạc Hồng.

Hồn Biển"Về thăm non nước Thi Hoàng"
13/12/2016