Mây hoang chở gió mở toang trời
Theo xuống miền người trẩy hội vui
Chắp cánh chim di đâu biết nhọc
Chở chuyên tin mới nối đời tươi.

Thân tặng nhà thơ Trần Khuyến.