Thu tách ái khỏi dây tơ hỉ nộ
Bạc trắng hanh hao vuông tóc của nàng
Đèn đời tắt tình Thu muộn chẳng tắt
Giữa bão dông trao tim ấm an hoà.

Thu mượt mà lối nhỏ vào tình ái
Cửa hạnh duyên Thiên Chúa đã mở lòng
Cung nguyện Ái căng vòm khung trời đất
Cả Đông Xuân Hạ bốn mùa thanh trong.

Thu cuốn lá tung mây ngàn chúc tụng
Đường hợp hoan thung thăng vào vũ hội
Trỗi điệu đi đến bên Cha hồ hởi
Lối nhỏ tan tầm cánh nhạn bay cao

Cả vũ hoàn nhường lối về Thiên Chúa
Lối yêu thương mắt thơ dõi cánh rừng
An phận lá cho phơi lòng vào cội
Thu tái sinh hái lượm quả Tin Mừng