Lá thơ rất tội trao nhầm tay chàng thi sỹ
Chẳng khát trời xanh chỉ khát danh chí sỹ
Có biết đấu tranh sao chỉ dèm pha chiến sỹ!
Một lời hay nhiều lời cho con tim liệt sỹ?

Lá thơ rất tội nhọc tìm huân chương viện sỹ
Tư tưởng nào giá trị xứng tầm tử sỹ?
Chữ bọc da ngoài hổ ngươi làng văn sỹ
Đau khổ giả vờ mạo lương tâm chí sỹ.

Lá thơ rất tội lạc xa cội lòng khất sỹ
Giơ nắm đấm muộn phiền mắt chàng đấu sỹ
Dấu vận vần xếp đặt đua đòi kịch sỹ
Tha thứ khó sao chẳng học làm hiền sỹ?

Lá thơ rất tội nhoè mắt màu anh hoạ sỹ
Uốn éo tụng ca rỉ máu lòng kinh sỹ
Hàm hồ điều chi mà nhọc lòng biện sỹ
Có cứu được mẹ, mẹ thiên nhiên chăng bác sỹ?

Lá thơ chiều xưng tội
Sau cơn mưa ban tối
Lúc vần thơ xám hối
Lúc lòng biết nhận lỗi
Lỗi tội tôi không chối
Chúa ôi xin chỉ lối
Ban tinh tuyền nguồn cội
Lá thơ ngày vào hội.

6/1/2017, tâm giao cùng anh Đỗ Minh Tâm.