Hoang tàn thể xác dưỡng hồn này
Chẵng thể tình trong dấu nhạt phai
Tạo hoá diệu yêu nguồn vĩnh viễn
Trần gian nghĩa tử chốn mai ngày.

4/5/2016 Hồn biển Dã tràng Cát cảm hoạ với Huyền cầm.