Ngày xưa
Quyện lấy tích xưa
Cứ là mật đắng
Thuốc đưa tự Trời.

Vị lai
Quá khứ
Chẳng lơi
Hôm nay huyền nhiệm
Tâm Người (*) ngàn xưa.

Cảm hoạ với nữ sỹ Thi Hoàng
(*) Thánh Tâm Chúa Giêsu