Khép mắt mà nghe những nỗi lòng
Khổ đau vươn trỗi được thanh trong
Hồn thương cảm xót luôn đau nhức
Chứng thực tim ta sống cảm thông


Chậm lại lời than để ngậm nghe
Xốn xao xung động chút hương hè
Tình trong kết nối trời và đất
Trái đắng cơn đau được vuốt ve

Nghiệm mấy niềm vui có nụ cười
Thế gian cô lẻ tắt nắng tươi
An vui cội rễ luôn chờ sẵn
Thắp lại niềm tin sáng phận người


Thế sự con người dẫu dối gian
Chữa xoa thương tật sửa cơ hàn
Niềm vui ngự trị trong lòng đó
Chân lý yêu thương ánh chứa chan

Sài Gòn, 31/7/2015