Ba-lô là thứ tuổi trẻ thương
Xếp ra thành chỗ trú tha hương
Hiện tại tương lai đời khám phá
Dọn vào lại cõng nó lên đường
Sách mỏng Tin Mừng* ta đút túi
Hành trang vui bước, bước can trường.
Con đường Sự sống** bao hớn hở
Thực lương độ nhật nẻo Quê hương***.

*Sách Phúc Âm Lời của Đức Giê-su Ki-tô
**Con đường Chân lý của sự sống thật.
***Nước Trời, cõi hạnh phúc vĩnh hằng.