Gió đến mang lời cát gọi ta
Đã nghe mặn mà khối nước tình ta
Ta gọi vào hoang mạc với cát vàng thực khối
Ta nghe trong ta thao thức ùn về tụ hôi.

Máu chảy trong ta
Hay cát chảy trong ta
Ta nhìn cát rã rời hoá tương đồng vương muôn lối
Ta nghĩ về ta ta nghĩ về nhau như đi vào mùa cuối.

Tương lai có trong ta
Mà quá khứ sống trong ta
Ta hôm nay ngắm chân tướng hạt thời gian đang kết nối
Ta nhận ra chân đứng mình giẫm trên cát vàng đồng nội.

Là quê hương yêu dấu trong ta
Là trường bản thể biến đổi tấm linh hồn ta
Ta là hạt cát nguyên khai xám hối
Ta nở từ đá tảng tinh tuyền nguồn cội.

Ta
Cát
Với Cha ta.

Thi tập “Âm vang Lời Chúa gọi”