Người biệt ly nhưng chẳng hề ly biệt
Ơn Tái Sinh khiến hồn người bất diệt
Ngày quan tái xác phàm người minh triết
Sáng bình minh người lại sống yêu thương.

Lúc tiễn biệt lời tạ từ khó nói
Buổi lên đường khởi cuộc mới vấn vương
Tròn phẩm giá khi người tròn ơn gọi
Quãng đời trôi trải nghiệm lẽ diệu thường.

Tất cả là một giữa trường biến đổi
Khởi đầu lẫm lạ chứng cứ tình yêu
Là thăng tiến chân bước về lễ hội
Sự chết chỉ là khoảnh khắc phiêu diêu.

Nếu có nghẹn lời trong ngày đưa tiễn
Lệ tuôn trào xin đổi trao nguồn sinh hiến
Nên giống Cha là con Cha vĩnh viễn
Để hôm nay con vui thân lúa Miến.

Đón vào tháng các Linh Hồn '2016.