Thu vàng nhắn ta ơi đừng khách sáo
Đông nhủ lòng chút sương giá cảm thương
Xuân sẽ đến khiến ai kia đã rộn rạo
Hạ chiều sang lại rất đỗi bình thường.