Vay Xuân trả lãi hạ sang
Vay hè trả lãi thu hàng lệ mai
Vay Thu trả lãi Đông đoài
Vay Đông trả lãi Xuân ngoài nụ Xuân
Hỡi ai mùa mới nợ nần
Vào đây vay nữa Thiên Ân tự Trời.

Trả đi Xuân nụ môi cười
Trả đi Hạ đỏ phượng đời lao công
Trả đi Thu lá hạnh thông
Trả đi Đông giá lửa hồng đức tin
Trời in đáy nước lung linh
Mắt Ngài Tạo hoá trung trinh cõi lòng.

Xuân Ngài hiến tặng tình trong
Hạ Ngài hiến tặng mây lòng hướng tâm
Thu Ngài hiến tặng suối ân
Đông Ngài hiến tặng châu thân chính Ngài
Phúc Âm chân lý ban mai
Bốn mùa hoan hỉ khoan thai lối trần.

Hồn Biển, 12/1/2017