Ông cháu mình tình tang
Cùng ngước chốn Thiên đàng
Nhủ nhau yêu nguồn cội
Suối vàng lộng thênh thang.

Tay ông lẩy bẩy run
Cháu thông xanh vẫy vùng
Sẽ còn bao thế hệ
Được Thượng Đế bao dung

Thừa tự đức yêu thương
Tự Trời cao ân thưởng
Tim nối tim hướng thượng
Ông cháu một con đường.