Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2018 00:28

Zaklęcie

Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony.
Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał,
Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu.
On ustanawia w języku powszechne idee
I prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery
Prawda i Sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda.
On ponad to, co jest, wynosi, co być powinno,
Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei.
On nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana,
W zarząd oddając nam wspólne gospodarstwo świata.
On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów
Ocala zdania surowe i jasne.
On mówi nam, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem,
Otwiera dłoń zakrzepłą tego, co już było
Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija

I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego.
Natura ledwo wczoraj święciła ich narodziny,
Wieść o tym górom przyniosły jednorożec i echo.
Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie ma granic.
Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Lý trí nhân loại thật đẹp và bất khả chiến bại.
Không quán bar, không dây thép gai, không xay nghiền sách,
Không án lưu đày nào có thể thắng nổi.
Nó thiết lập những ý tưởng phổ quát trong ngôn ngữ,
Và dẫn dắt bàn tay để chúng ta viết lên Sự Thật và Công lý
Bằng chữ hoa, dối trá và áp bức bằng chữ thường
Nó đặt những gì nên ngự ở trên như chúng vẫn vậy,
Kẻ thù của nỗi tuyệt vọng và bè bạn của niềm hy vọng.
Nó không phân biệt Người Do Thái với người Hy Lạp hay nô lệ với chủ nhân,
Nó cho chúng ta những di sản của thế giới để quản lý.
Nó giữ những cụm từ khắc khổ và minh bạch
Khỏi mối bất hoà bẩn thỉu của những lời tra tấn.
Nó nói rằng mọi thứ đều mới mẻ dưới ánh mặt trời,
Mở nắm tay đông tụ của quá khứ.
Đẹp và rất trẻ là Philo-Sophia

Và thơ ca, đồng minh của cô trong việc phục vụ cái thiện.
Mãi đến ngày hôm qua Thiên nhiên mới tổ chức sinh nhật mình,
Tin tức được đưa lên núi bằng một con kỳ lân và một tiếng vang.
Tình bạn của họ sẽ vẻ vang, thời gian của họ không có giới hạn.
Kẻ thù của họ đã tự đưa mình vào huỷ diệt.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Czeslaw Milosz & Robert Pinsky.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Czeslaw Milosz & Robert Pinsky

Incantation (tiếng Anh)

Human reason is beautiful and invincible.
No bars, no barbed wire, no pulping of books,
No sentence of banishment can prevail against it.
It establishes the universal ideas in language,
And guides our hand so we write Truth and Justice
With capital letters, lie and oppression with small.
It puts what should be above things as they are,
Is an enemy of despair and a friend of hope.
It does not know Jew from Greek or slave from master,
Giving us the estate of the world to manage.
It saves austere and transparent phrases
From the filthy discord of tortured words.
It says that everything is new under the sun,
Opens the congealed fist of the past.
Beautiful and very young are Philo-Sophia

And poetry, her ally in the service of the good.
As late as yesterday Nature celebrated their birth,
The news was brought to the mountains by a unicorn and an echo.
Their friendship will be glorious, their time has no limit.
Their enemies have delivered themselves to destruction.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời