Có lúc tôi cũng đã thích soi gương
Đến mức tự hiểu, thế nào là ra đi
"bằng con đường của mọi cơ thể"
Và phản đối cũng chỉ là vô ích
Người già đã biết điều đó
nên họ lặng im


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)