Tôi đã chu du qua đại dương cuộc đời
cuộc đời không biết về cái chết
và cái đẹp của chuyến đi này
đã giải thoát tôi khỏi việc đặt ra những câu hỏi

Như cây ẩn trong mầm hạt
mọi bệnh tật đều ẩn trong việc đặt ra những câu hỏi


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)