Đức vua là người cha
Quần thần như từ mẫu
Dân chúng - đàn con thơ
Được thương yêu, bảo bọc

Con dân nhiều khốn khổ
Trị nước, phải nuôi dân
Dân không nghĩ lìa bỏ
Đất nước mới yên hàn

Ôi, vua xứng là vua, bề tôi xứng bề tôi, thần dân xứng thần dân
Đất nước được muôn đời thịnh trị!


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều người dịch), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)