Cây thành khói xóm tít đàng kia
Biết chỉ Thanh Khê với cảnh xa
Cá trắng thuyền nhanh hàng ghé chợ
Hộc Vàng sông vượt mỏm nhô ra
Nhà xa nhớ lắm kinh ly biệt
Đất mới vui sao tựa trở về
Lụt lội Giang Nam vừa mới rút
Tôm đồng khó béo giống năm qua

tửu tận tình do tại