Thuyền không cũng nẹt cấm qua quan
Đậu lại gió tây cũng khổ oan
Lúc ngủ mơ về toàn ngắm nước
Trên sông ghét đậu thích xem non
Hoằng Dương quá nửa trò nho học
Hổ đói hoá toàn lũ thuế quan
Nghe nói gần đây mưu chặt chẽ
Tiền quan chẳng sót chú câu gàn

tửu tận tình do tại