Trăng xế bên đường núi
Nhà tranh người vẫn xa
Sâu kêu đường đá lạnh
Chó sủa rào trăng tà
Sương tĩnh trăng đêm trắng
Mù giăng gò đống nhoà
Mới vào thu mấy bữa
Hàng xóm tiếng chày thưa

tửu tận tình do tại