Lạc bước giang hồ trải mấy niên
Thê thương vận sự sử xanh truyền
Thề tuy dang dở tình chung thủy
Thân dẫu lênh đênh hiếu vẹn tuyền
Bạc mệnh cầm cung ai oán bấy
Phù sinh một kiếp đoạn trường riêng
Tiền Đường trắng nợ chờ lai kiếp
Thoa xuyến hương còn ngát cựu duyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.