Sương nhẹ Chi Thành liễu rắc hoa
Ân cần tiễn khách khỏi Phan Hồ
Áo thày vàng rực cao tay ấn
Giải gấm tua xanh nhật nguyệt bùa
Bay tít trời xanh giong hạc quý
Ngủ nơi trần thế giắt thiên nga
Thần tiên chốn chốn thường đi đến
Ướm hỏi đào tiên đã chín chưa?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)