Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 22/10/2018 13:47 bởi tôn tiền tử
Chu Ngang 周昂 (?-1211) tự Đức Khanh 德卿, người Chân Định, đỗ tiến sĩ cấp đệ năm 21 tuổi, quan đến Tam ty phán quan nhà Kim. Năm Đại An thứ 3 đời Vệ Chiêu Vương, tướng nhà Kim là Hoàn Nhan Thừa Dụ bị quân Mông Cổ đánh bại. Chu Ngang bị tử nạn.