Đường cỏ thơm không chút bụi nào
Nghe ve trong lá khẽ vừa kêu
Lăn phăn mưa bụi giăng giăng kéo
Non lẫn mây xanh nhạt nhạt mầu

tửu tận tình do tại