Cái ngày đi chậm quá
Bụng mình như có nước sôi
Bắp ngô đã lên sào, lên gác
Quả bí đã về đầy sàn lăn lóc
Bài Soong hao anh đã thuộc rồi
Mong gặp em ta hát…

Mùa xuân này anh đã tuổi đôi mươi
Đã thích miệng em cười
Đã say cổ tay em trắng muốt
Đã nhớ con đường đến nhà em qua dốc
Đã hẹn em rồi, anh không biết làm sai
Cái mắt anh không dám nhìn ai
Gặp bạn gái anh không dám liếc
Sợ vướng phải bùa người khác
Chỉ thầm nhớ em như hương rượu trong vò
Mơ chúng mình thành đôi chim bồ các

Mơ mỗi ngày trôi vèo như dòng nước
Để chợ hội nhanh về
Để được gặp em anh trao câu hát
Câu hát có lòng
Thật như rượu ngon đầy bát
Tay anh tự rót tự mời…