Không thày ai dạy chữ cho?
Ai người gieo hạt chữ o chữ tờ...
Sông sâu chữ nghĩa con đò
Cho tôi bao chuyến cập bờ sang ngang

Chữ thày muôn quyển, nghìn trang
Đức thày một tấm lòng vàng hiếu trung
Sông còn có lúc đổi dòng
Nghĩa thày tựa máu chảy trong tim mình
Kẻ lận đận, đứa thành danh
Một đời chỉ một tuổi xanh học trò

Không thày ai dạy chữ cho?
Ai người thắp sáng lời thơ tiếng cười
Vẫn đây nét chữ, nết người...
Cho tôi vững bước giữa đời mà đi...