Có một chiều bằng lăng thôi tím
Hạ thôi buồn nên hạ cứ dần xa
Cô bé ấy giấu ngay sau vòm biếc
Trời pha lê in suối mắt trong veo
Bên đường có kẻ bước theo
Lòng như níu lại một chiều giấu thương


Nguồn: Báo Hoa học trò, số 72, năm 1994