Một đàn giải kết mấy thông linh,
Nghĩ lại hồn trăng lại hiện hình.
Mừng rỡ xiết bao cười, nói, khóc,
Bâng khuâng nào biết nợ, duyên, tình.
Hoa chưa phai thắm, hương còn ngát,
Người lại thêm xuân, giá vẫn thanh.
Chuốc chén thề xưa so phím cũ,
Mười nguyền rày đã phỉ ba sinh.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 43
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003