Những căm giàm buộc mắc tay già,
Nửa bước đường đi mấy dặm xa.
Án bút thẩn thơ người viết kệ,
Rừng thuyền lấm lét khách tìm hoa.
Câu kinh bối diệp câu thơ hoạ,
Giọt nước dương chi giọt lệ pha.
Bỗng phút lưng trời cơn sét dậy,
Tường đông sư tử lộ đầu ra.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003