Mảng vui quán Sở lại lầu Tần,
Lựa sợi tơ vươn chắp mối dần.
Núi tác hợp nhờ tay tạo hoá,
Bể trầm luân thoát nợ phong trần.
Lửa hương tình lại ưa duyên mới,
Mưa gió hoa cùng rạng vẻ xuân.
Tưởng lúc cung đàn khi cuộc rượu,
Trăng thề soi bóng vẹn mười phân.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]