Mảng vui quán Sở lại lầu Tần,
Lựa sợi tơ vươn chắp mối dần.
Núi tác hợp nhờ tay tạo hoá,
Bể trầm luân thoát nợ phong trần.
Lửa hương tình lại ưa duyên mới,
Mưa gió hoa cùng rạng vẻ xuân.
Tưởng lúc cung đàn khi cuộc rượu,
Trăng thề soi bóng vẹn mười phân.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 31
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003