Sự đâu sóng gió nổi cơn đen,
Chín chữ cù lao phải báo đền.
Ân nặng quản chi đành phận thiếp,
Tình thâm âu sẽ chắp duyên em.
Nước non nghìn dặm đôi hàng lệ,
Tâm sự năm canh một bóng đèn.
Ướm hỏi Liêu Dương người có biết?
Này là trâm quạt của làm tin.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]