Hết nghĩ gần thôi lại nghĩ xa,
Hiu hiu án sách ngọn đèn tà.
Gương loan phảng phất hồn cung quế,
Giấc bướm mơ màng khách trướng xa.
Mười vận sầu tuôn đôi giọt nước,
Trăm năm duyên bén một cành thoa.
Mái tây bõ lúc chờ trăng đứng,
Rày đã vườn xuân tỏ mặt hoa.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003