Hết nghĩ gần thôi lại nghĩ xa,
Hiu hiu án sách ngọn đèn tà.
Gương loan phảng phất hồn cung quế,
Giấc bướm mơ màng khách trướng sa.
Mười vận sầu tuôn đôi giọt ngọc,
Trăm năm duyên bén một cành thoa.
Mái tây bõ lúc chờ trăng dựng,
Rày đã vườn xuân tỏ mặt hoa.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]