Lạc lối đâu mà lại tới đây,
Chùa Hầm đâu đấy phải chăng hay;
Lơ thơ ngoài cửa cây xanh ngắt,
Nhấp nhố trong chùa bụt đỏ gay;
Nhác thấy vãi già chen vãi trẻ,
Toan đem mùi mặn trộn mùi chay;
Trở về nhớ cảnh về sao đặng,
Tiện gửi dầu nhang cúng một chầy.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 162, tháng 5-1931