Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 25/10/2013 11:21 bởi Vanachi
Chu Khuông Vật 周匡物 tự Kỷ Bản 椅本, hiệu Danh đệ tiên sinh 名第先生, người Chương Châu, Phúc Kiến, là một thi nhân đời Đường, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 11 (816), làm quan đến Cao châu thứ sử. "Toàn Đường thi" chép thơ ông 5 bài.